Program nauczania VII – VIII

Klasy VII i VIII *

1. Potęgi o podstawach wymiernych.
2. Pierwiastki.
3. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.
4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich.
5. Obliczenia procentowe.
6. Równania z jedną niewiadomą.
7. Proporcjonalność prosta.
8. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
9. Wielokąty.
10. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
11. Geometria przestrzenna.
12. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
13.Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
14. Długość okręgu i pole koła.
15. Symetrie.
16. Zaawansowane metody zliczania.
17. Rachunek prawdopodobieństwa.

Rekrutacja ruszyła! Zapraszamy do zapisania się na kurs matematyki poprzez kontakt telefoniczny lub email!
Karta zgłoszeniowa

strzala